Home   | Working with Andrew Scott   |   Downloads |   Andrew Scott Brochure 2015

Andrew Scott - Quality and Innovation
Andrew Scott - Quality and Innovation
Tel: 01639 889 800
The Grange, Margam, Port Talbot SA13 2SP

Castell Aberteifi – Blwyddyn cyn agor eu drysau

Mae cwmni Andrew Scott yn hapus i gyd-weithio gyda CADWGAN at brosiect Castell Aberteifi.

Mae'r Ymddiriedolaeth sydd wedi’i sefydlu ers 1999 i achub Castell Aberteifi wedi sicrhau £4.7m gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri a £4.3m gan Gronfa Ddatblygu Rhanbarthau Ewrop tuag at y prosiect £12m, ac ym mis Mehefin 2012 dyfarnwyd bron £800,000 gan y Grant Trosglwyddo Asedau Cymunedol. Mae’r cefnogwyr ariannol eraill yn cynnwys Llywodraeth Cymru; CADW; Cymdeithas yr Ymddiriedolaethau Cadwraeth; y Gronfa Dreftadaeth Bensaernïol; Cyngor Sir Ceredigion; Cyngor Tref Aberteifi, ac Ymddiriedolaeth Adfywio’r Tywysog.

Mae angen i Ymddiriedolaeth Cadwraeth Adeiladau Cadwgan, sydd wedi bod yn ymgyrchu ers 14 mlynedd i arbed y safle, godi dros £150,000 erbyn diwedd 2014 i ddiogelu’r prosiect. Mae rhagfuriau’r castell yn heneb ac yn adeilad Rhestredig Gradd 1 gyda thŵr canoloesol o’r 12fed ganrif, sef lleoliad yr Eisteddfod gyntaf erioed ym 1176 ond ers blynyddoedd bellach mae wedi dirywio’n araf deg ar lannau’r Afon Teifi. Dechreuwyd y gwaith adfer yng Ngorffennaf, gwaith sy’n cynnwys adnewyddu’r plasdy Sioraidd rhestredig Gradd II a gafodd ei ychwanegu ym1827 a’r gerddi hanesyddol.

 

Mae Castell Aberteifi’n un o’r ychydig gestyll cerrig ar ôl a godwyd gan un o Dywysogion Cymru ac mae yma gysylltiadau cryf gydag enwogion yn hanes canoloesol Cymru. Gan ddyddio nôl i’r 12fed Ganrif, dyma leoliad gŵyl a gynhaliwyd gan Arglwydd y Deheubarth, Rhys ap Gruffydd ym 1176, a ddaeth yn adnabyddus fel yr Eisteddfod gyntaf.

 

Mae Cwmni Adeiladu Andrew Scott wedi ennill y cytundeb £6 miliwn i ddatblygu safle Castell Aberteifi i fod yn un o atyniadau twristiaeth mwyaf Cymru.

 

Dywed Mark Davies, Rheolwr Safle’r Prosiect, Andrew Scott;

'Rydym yn falch iawn ein bod wedi ennill y cytundeb hwn, rydym yn agos iawn at y prosiect ac yn edrych ymlaen at ei gyflawni dros y flwyddyn a hanner nesaf. Rydym yn deall bod y gymuned yn bwysig iawn i'r prosiect ac i ninnau, felly byddwn yn cyflogi cwmnïau lleol i’n helpu yn ein gwaith.’

 

Enillodd y cwmni llwyddiannus hefyd y cytundeb i atgyweirio waliau'r Castell, gwaith a ddechreuodd ym mis Gorffennaf 2011 ac mae'n cynnwys sefydlogi wal y Castell gan ddefnyddio nifer o fesurau  fel angorau craig ac adeiladu wal gynnal newydd o fewn tiroedd y Castell. Mae'r pileri wedi dechrau cael eu symud ac  rydym yn gobeithio bydd y wal i’w gweld unwaith yn rhagor erbyn diwedd mis Chwefror.

 

Dywed Cris Tomos, Cyfarwyddwr y Castell Dros Dro;

'Mae'n galonogol i fod yn gweithio ochr yn ochr â'r cwmni sydd wedi ennill gwobrau wrth fynd ati i drawsnewid yr adfeilion  yn  gyfleuster ar gyfer defnydd cymunedol ac hamdden yn ogystal ag ar gyfer dysgu a fydd yn cynnwys ystafelloedd cynadledda a dosbarth, yr unig arddangosfa Eisteddfod barhaol yn y Byd, ac hefyd fel llety moethus, bwyty ac ardal cyngerdd awyr agored.'

 

Daeth y rhan gyntaf o ategion dur Castell Aberteifi i lawr gyda ffanffer o dân gwyllt ddydd Gwener yr 8fed o Fawrth. Roedd y Strand yn ferw o bobl yn dathlu wrth i faeres y dref, y Cynghorydd Catrin Miles, danio’r chwythlamp gyntaf i dorri drwy’r fframwaith metel a fu o gwmpas y castell ers 1975.

Gyda’r dorf yn cyfri’n ôl, dyma graen enfawr yn codi’r ateg fetel ymaith, wrth i’r gwylwyr gymeradwyo. Cafwyd cerddoriaeth gan gôr o Ysgol Uwchradd Aberteifi.

Yn ddiweddarach, dywedodd y Cynghorydd Miles: “Yn wir, mae’n ddiwrnod llawn arwyddocâd i’r dref, ac yn arwydd bod pethau’n wir yn digwydd.”

 

Yn ddiweddar, mae olion dwy hen gar wedi cael eu dadorchuddio yng Nghastell Aberteifi gan gyffroi’r rhai sy’n frwdfrydig am geir clasurol. Mae'r ffrâm, olwynion a rhai o'r cydrannau corff gwreiddiol o 1920au Armstrong Siddelley a char Morris ganfuwyd gweithwyr wrth glirio'r garej adfeiliedig y tu ôl i Castle House Green.

 

Hefyd, mae Castell Aberteifi yn ddiweddar wedi lansio eu gwefan newydd. Mae'r wefan yn cynnwys hanes manwl y Castell 900-mlwydd-oed yn ogystal â edrych ymlaen at adfer y safle £12m sy’n cael eu hagor y flwyddyn nesaf. Mae hefyd yn cynnwys gwybodaeth am gymryd rhan a diweddariadau newyddion a digwyddiadau. Bydd y safle we yn cael ei diweddaru'n barhaus, a bydd yn y pen draw yn cynnwys cyfleusterau archebu ar gyfer y llety gwely a brecwast, y llety hunan-arlwyo, digwyddiadau a llogi ystafelloedd. Cymerwch olwg ar y safle newydd; www.cardigancastle.com  / www.castellaberteifi.com 

 Gydol y flwyddyn nesaf caiff y safle’i ddatblygu fan amlbwrpas ar gyfer y gymuned yn ogystal â chanolfan addysgol; gan gynnwys gwersi Cymraeg, diwylliant, crefftau, am yr amgylchedd ac astudiaethau  garddwriaethol. Bydd llety moethus yma i’w logi; canolfan ddiwylliannol gydag adnoddau addysgol; tŷ bwyta; gardd Eisteddfod awyr-agored ar gyfer cyngherddau neu briodasau, yn ogystal ag ystafelloedd i’w llogi ar gyfer dosbarthiadau.

Back to News »